Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) ble formelt etablert i 1974, men en rekke av organisasjonens medlemmer hadde allerede gjennomført en hel del registreringsvirksomhet i Nordre Øyeren før dette, helt tilbake til slutten 1960-tallet. Grundige registreringer og omfattende ringmerking levnet ingen tvil om områdets verneverdi. NØF sto sentralt i kampen for å verne Nordre Øyeren, selv om motkreftene var sterke.Dokumentasjonen av naturverdiene i området som NØF framskaffet var med på å danne basis for myndighetenes fredningsvedtak i 1975. Organisasjonen mottok WWFs naturvernpris for denne innsatsen.

I årene etter fredningen i 1975 ble stasjonenes ringmerkingsvirksomhet redusert. Observasjonsvirksomheten har deretter vært bærebjelken i virksomheten vår, med spesiell vekt på regelmessige vannfugltellinger under vår- og høsttrekket. Kombinert med registreringene stasjonen gjennomførte i forbindelse med de miljøfaglige undersøkelsene i Øyeren 1994-2000, foreligger det nå sammenhengende data fra trekkperiodene gjennom 40 år. I de senere årene har NØF blant annet gjennomført registreringer av hekkefugler og trekkende vadere i reservatet med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ved siden av registreringsarbeidet har stasjonen jobbet med å trygge og forsterke vernet av Nordre Øyeren. Å sikre at vannstanden i Øyeren ikke endres på en ugunstig måte for fuglelivet og resten av naturen har vært og er en prioritert sak.

De siste årene har stasjonens medlemmer jobbet med å digitalisere tidligere observasjoner. Disse har blitt lagt inn i en database som går tilbake til midten av 1970-tallet, men fortsatt gjenstår mye arbeid med de eldre observasjonene. Fra og med høsten 2015 vil alle vannfugltellingene, fra 1975 til dags dato, bli gjort tilgjengelig gjennom Artsobservasjoner.