Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) ble formelt etablert i 1973, men en rekke av organisasjonens medlemmer hadde allerede gjennomført en hel del registreringsvirksomhet i Nordre Øyeren før dette, helt tilbake til slutten 1960-tallet. Grundige registreringer og omfattende ringmerking levnet ingen tvil om områdets verneverdi. NØF sto sentralt i kampen for å verne Nordre Øyeren, selv om motkreftene var sterke. Dokumentasjonen av naturverdiene i området som NØF framskaffet var med på å danne basis for myndighetenes fredningsvedtak i 1975. Organisasjonen mottok WWFs naturvernpris for denne innsatsen.

I årene etter fredningen i 1975 ble stasjonenes ringmerkingsvirksomhet noe redusert. Observasjonsvirksomheten har deretter vært bærebjelken i virksomheten vår, med spesiell vekt på regelmessige vannfugltellinger under vår- og høsttrekket. Kombinert med registreringene stasjonen gjennomførte i forbindelse med de miljøfaglige undersøkelsene i Øyeren 1994-2000, foreligger det nå sammenhengende data fra trekkperiodene gjennom 45 år. I de senere årene har NØF blant annet gjennomført registreringer av hekkefugler og trekkende vadere i reservatet med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ved siden av registreringsarbeidet har stasjonen jobbet med å trygge og forsterke vernet av Nordre Øyeren. Å sikre at vannstanden i Øyeren ikke endres på en ugunstig måte for fuglelivet og resten av naturen har vært og er en prioritert sak.

De siste årene har stasjonens medlemmer jobbet med å digitalisere tidligere observasjoner. Disse har blitt lagt inn i en vår egen database og deretter overført til Artsobservasjoner med støtte fra GBIF Norge. De digitaliserte dataene strekker seg nå tilbake til midten av 1970-tallet, og fortsatt gjenstår noe arbeid med de eldste observasjonene. Fra og med høsten 2015 er alle vannfugltellingene, fra 1975 til dags dato tilgjengelig gjennom Artsobservasjoner. Det totale antall publiserte observasjoner fra vårt digitale arkiv har nå passert 160.000 poster på GBIF.org. Dataene kan lastes ned her.